Общи условия за използване на платформата и предоставяне на услугата Уебинария(Webinaria)

 

 

Договорът между Тактикс груп ООД( собственик на платформата ) и  Организатора задължително включва настоящите общи условия и Заявление за ползване на услугата Уебинария.

Раздел I. Общи разпоредби

Чл.1. Тактикс Груп ООД е собственик на платформата за предоставяне на услугата Уебинария намираща се на адрес: http:// www.webinaria.bg , както и на самата услуга Уебинария, наричани по-долу съответно“ Собственик“/ „Изпълнител“ и „Услуга“.

Чл.2.  Нива на достъп до платформата и предоставяната Услуга

ал.1. Платформата има 3 (три) основни нива на достъп-Потребител, Регистриран потребител и Организатор. Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което се намира на сайта/платформата. Всеки Потребител , който извърши регистрация на сайта/платформата/ чрез попълване и изпращане на регистрационната форма се счита за Регистриран Потребител. Всеки Регистриран потребител, който се абонира за използването на Услугата и заплаща абонаментна такса  се нарича Организатор.

ал.1.1.Когато не е  изрично  обособено към коя група потребители  е насочено дадено условие да се има предвид, че се отнася за всички потребители.

ал.2. Настоящите общи условия са валидни за всички нива на достъп-потребител, регистриран потребител и организатор.

ал.3. Настоящите условия, част от договора за предоставяне на Услугата, уреждат и условията, при които Организатора сключва Договор за използването на Услугата.

ал.4.  Настоящите условия, част от договора за предоставяне на Услугата, уреждат  и условията за предоставянето и използването на Услугата от страна на Собственика към Потребителя, както и всички права и задължения на страните .

ал.5. Настоящите Общи условия са публикувани на страницата на платформата на адрес: www.webinaria.bg. Собственикът има право да промени всяка част от тези условия без да е задължен да уведомява Потребителите персонално. Собственикът се задължава да предостави общо уведомление за промяна на условията-публикувано на страницата на платформата в Интернет.

ал.6. Общите условия имат сила на действие спрямо всички Потребители, които към датата на влизане в сила на Общите условия използват предоставяната Услуга. Всеки Организатор  има право да прекрати индивидуалния Договор без санкции в срок до един месец от влизането в сила на промени в настоящите Общи условия. Последното не се прилага, когато промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство, от акт на компетентен орган или предвиждат по - благоприятни клаузи за Организаторите, както и когато в индивидуалния Договор са включени отстъпки по отношение на съответния Организатор.

Чл.3. Заявлението за ползване на Услугата като Организатор(наричано по-долу за краткост „Заявлението“) се подписва и подпечатва от оторизиран служител на Тактикс Груп ООД(от страна на собственика) и подписва (за физически лица)/ съответно-подписва и подпечатва( за юридически лица). Потребителят получава Заявление за подпис(физ.лица) /съответно-подпис и печат(за юридически лица) на валиден имейл адрес заявен от него при регистрацията му в платформата. След валидирането на Заявлението, Потребителят изпраща сканирано копие на документа на имейл адреса на Собственика и оригинал на валидираното Заявление за ползване на услугата до офис на Еконт - София, офис Римска стена до поискване в седем дневен срок.

Чл.4. Договора между Собственика и Организатора влиза в сила от момента на получаването  от Собственика на сканирано копие на валидираното Заявление и заплатена такса за абонамент . Минималният срок на този договор е един календарен месец. В случай, че Организатора не заяви писмено чрез изпращане на съобщение на имейл адреса посочен от Собственика , че се отказва от Услугата- Договорът автоматично се продължава с времетраенето на избрания абонамент, но за не повече от 12(дванадесет) календарни месеца. След изтичането на 12(дванадесет) календарни месеца е необходимо Организатора да поднови Договора си за ползване на услугата.

ал.1.Бази за абонамент

Наличните възможни бази за абонамент за Услугата са за срок от 1(един) календарен месец или 1(една) календарна година. Преминаването от една база за абонамент към друга е възможно след писмено известие от Организатора към Собственика и е възможно само след изтичане на настоящата база за абонамент на Организатора.

Чл.5. Ограничения за използването на Услугата

ал.1. Услугата Уебинария, предоставяна от Собственика е за крайни клиенти. Организатора няма право да препродава или предоставя за ползване срещу заплащане или чрез други търговски и нетърговски методи, на която и да е част от Услугата Уебинария до която има достъп на базата на сключения Договор между страните.

ал.2. Всеки Организатор има право на един акаунт за достъп. Всеки опит за нарушаване на правата на Собственика чрез предоставяне на данните за вход на Организатора  на трето лице или създаване на копие на акаунт ще се счита за кражба и ще се търси съдействие от компетентните власти.

Раздел II. Технически изисквания

Чл.1. За използването на услугата от Потребителя са необходими следните минимални технически изисквания:

  1. Технически изправен Десктоп/настолен компютър или лаптоп
  2. Инсталирана десктоп операционна система Windows, Linux, MacOS
  3. Интернет връзка минимум 2 Мб/с
  4. Интернет браузър, за предпочитане Google Chrome или Mozilla Firefox последни версии
  5. Инсталирана приставка Adobe Flash последна версия за съответния браузър
  6. Работещи: микрофон, камера, слушалки (възможно е и тонколони*) съвместими с компютъра на Потребителя
  7. Инсталирана последна версия на Java (минимум 7.51u) за използването на модул Споделяне на десктоп
  8. Необходимо е наличието на електрическо захранване(в това число електричество и батерия) за използването на Десктоп/настолен компютър или лаптоп.

Чл.2. Използването на Услугата предполага наличието на минимални технически умения за работа със съответната операционна система. Собственикът не носи отговорност, в случаите когато Потребителят няма тези умения и услугата се счита за предоставена.

Раздел III.  Права и задължения на страните

Чл.1. Права и задължения на Собственика

ал.1. Собственика се задължава да се старае да предоставя качествена услуга, с изключение на наличието на обстоятелства извън обхвата на зависещите от него като природни бедствия, липса на захранване на локалната или националната електрическа мрежа, липса на достъп до интернет,  злонамерени атаки от трети лица  и др.

ал.2. Собственика се задължава да отстранява, в рамките на съществуващите технически и производствени възможности, в работно време, всякакви неизправности, възникнали при предоставяне на Услугата, за да се поддържа Услуга с необходимото качество.

ал.3. Собственика се задължава да осигури техническа поддръжка на платформата в рамките на работното време и да предоставя отдалечена такава на потребителите , когато това е възможно.

ал.4.Собственикът има право да прекрати достъпа на Потребителя до платформата и Услугата , в случаите когато не е заплатил абонаментната си такса, с действията си при използването на Услугата накърнява правата на трети лица или когато компетентните органи го изискват.

ал.5. Собственикът има право да събира информация на базата на доброволно попълнената форма за регистрация на Потребителя и да я предоставя на Организатора на събитието, за което Потребителя е заявил желание за включване, както и да я използва за свои рекламни или маркетингови цели и за подобряване на предоставяната Услуга.

ал.6. Изпълнителят е фактически собственик на аудио и видео записа направен по време на събитие на Организатора, но не е собственик на авторските права на съдържанието му.

Чл.2. Права и задължения на Потребителите на платформата и Услугата

ал.1. Потребителят има право да получи качествена услуга, с изключение на възможностите описани в чл.1, ал.1.

ал.2. Потребителят има право да отправя своите препоръки за подобряване качеството и характеристиките на Услугата

ал.3. Потребителят се задължава да подава вярна и актуална информация при своята регистрация на платформата.

ал.4. Регистрираните потребители се задължават да подават вярни и актуални данни при  използването на Услугата и при подаването на Заявка за абонамент.

ал.5. Организаторите са длъжни да заплащат абонаментната такса в срок определен от Договора към абонаментния им план.

ал.6. Потребителите се задължават да спазват авторските и сродни права при използването на Услугата.

Ал.7. Потребителите се задължават да не използват, представят и публикуват съдържание, което би обидило или накърнило правата на етническа, религиозна, културна и др. групи от хора. Също така се забранява използването и публикуването на порнографско съдържание Всеки, който срещне такъв тип съдържание на платформата е задължен да сигнализира на администраторите.

Чл.3 Отказ от отговорност

ал.1. Собственика не носи отговорност  за вреди, причинени на трети лица при използване на Услугата; както и за незаконосъобразно използване на Услугата и за незаконни действия извършени от Потребители на Платформата и Услугата.

ал.2. Собственика не носи отговорност за съдържанието на информацията предавана чрез Услугата.

ал.3. Собственика не носи отговорност за авторските и другите сродни права, както и за вида и формата на изображенията и видео и аудио записите използвани от Организаторите.

ал.4. Собственика не носи отговорност в случаите, когато поради технически проблеми  независещи и извън обхвата на отговорността му не е наличен запис на събитие проведено от Организатор.

ал.5. Собственика не носи отговорност в случаите, когато организатора провежда събитието си на място с необичайни и неотговарящи на техническите изисквания места/помещения/.

Раздел IV. Санкции и неустойки

Чл. 1. Страните по Договора запазват правото си да търсят обезщетение за причинени вреди по общия ред, предвиден в действащото българско законодателство.

РазделV. Прекратяване на Договора

Чл. 1. Договора  може да се прекрати :


ал.1. по взаимно писмено съгласие на страните по него след изплащане на всички дължими суми от страна на Потребителя;
ал.2. с едномесечно  писмено предизвестие, отправено до другата страна. Валидни са както пощенски, така и електронен адрес.


Чл. 2.  Договорът се счита за прекратен от датата на подписване на споразумението по ал.1 от чл. 1, освен ако в него не е уговорено друго, съответно от датата на получаване на предизвестието  по чл. 1.

Раздел VІ. Заключителни разпоредби

За всички неуредени в Общите условия за предоставяне на Услугата Уебинария въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

 

Scroll to top