Актуални аспекти на приложението на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ в общините

Станимир Андонов

Безплатно